Moeilijkheden in de sector van de bosbouw of bosuitbating: betalingsfaciliteiten

21 maart 2024

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de crisis in de sector van de bosbouw of bosuitbating, krijgen betalingsfaciliteiten.

De maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de NACEBEL-code van de onderneming begint met (A) 02 (bosbouw en de exploitatie van bossen);
 • de economische activiteit ondervindt moeilijkheden ten gevolge van de aanhoudende regen en/of de verminderde vraag naar hout.

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan kan je vragen om de betaling van je voorlopige bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op je uitkeringen. Je verliest wel de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde VAPZ-premie in 2024.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de vier kwartalen van 2024. Dat betekent dat:

 • de bijdrage van het eerste kwartaal 2024 moet betaald worden vóór 31 maart 2025;
 • de bijdrage van het tweede kwartaal 2024 moet betaald worden vóór 30 juni 2025;
 • de bijdrage van het derde kwartaal 2024 moet betaald worden vóór 30 september 2025;
 • de bijdrage van het vierde kwartaal 2024 moet betaald worden vóór 15 december 2025.

Je kan geen uitstel vragen voor reeds betaalde bijdragen en regularisatiebijdragen. 

Je moet je aanvraag schriftelijk bij je socialeverzekeringsfonds indienen:

 • vóór 25 maart 2024 (als je uitstel wil voor 2024/1);
 • vóór 15 juni 2024 (als je uitstel wil voor 2024/2);
 • vóór 15 september 2024 (als je uitstel wil voor 2024/3);
 • vóór 15 december 2024 (als je uitstel wil voor 2024/4).

Je kan in één aanvraag uitstel vragen voor meerdere kwartalen, op voorwaarde dat je de voorziene termijnen respecteert.

Je aanvraag bevat tenminste de volgende inlichtingen:

 • je naam, voornaam en woonplaats;
 • de naam en zetel van je bedrijf;
 • je ondernemingsnummer;
 • een motivering over de moeilijkheden die je ondervindt door de crisis in de sector van de bosbouw of bosuitbating (minstens een duidelijke verklaring op eer).

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds

Vermindering van voorlopige bijdragen

Daarnaast kan je via een vereenvoudigde procedure een vermindering vragen van je voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2024 (berekend op de beroepsinkomsten 2021) als je geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2024 lager liggen dan de inkomsten van 2021.

Opgelet! Als de werkelijke beroepsinkomsten van het jaar 2024 toch hoger zijn dan het bedrag waarop de verminderde voorlopige bijdragen zijn betaald, dan wordt bij de eindafrekening niet alleen een supplement aangerekend maar ook verhogingen.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds

Vrijstelling van sociale bijdragen

Tot slot kan je een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de voorlopige bijdragen van de vier kwartalen van 2024. De vereenvoudigde aanvraag is niet mogelijk voor regularisatiebijdragen.

Voor welke bijdragen kan ik een vrijstelling aanvragen?

Je kan maar een aanvraag tot vrijstelling indienen als je de afrekening van de betrokken bijdragen hebt ontvangen. Wil je een globale aanvraag indienen voor de vier kwartalen van 2024? Dan moet je dus wachten tot je de afrekening van de bijdrage van het vierde kwartaal van 2024 hebt ontvangen.  Maar opgelet, je aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

Starters moeten een wachttijd van 4 kwartalen respecteren. Een starter kan dus pas een aanvraag voor die 4 kwartalen indienen nadat hij 4 opeenvolgende kwartalen actief is (tenzij de activiteit eerder werd stopgezet).

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de vrijgestelde kwartalen. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd. Daarnaast vormt de vrijstelling van een kwartaalbijdrage uit 2024 een belemmering voor de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premie voor het jaar 2024.

Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je socialeverzekeringsfonds.

Aanvragen met betrekking tot andere kwartalen kunnen worden ingediend met een klassieke aanvraag tot vrijstelling

Meer weten?

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)
Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be.

Vrijstelling van bijdragen (DVR)
Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be.
Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.