Moeilijkheden in de fruitteeltsector: betalingsfaciliteiten

23 december 2022

[TOC]

Zelfstandigen in de fruitteeltsector die zware moeilijkheden ondervinden door de energiecrisis en/of andere structurele of conjuncturele factoren die wegen op die sector, kunnen betalingsfaciliteiten krijgen.

De maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de onderneming behoort tot een NACEBEL-code die begint met NACE (A) 01.240 (teelt van pit- en steenvruchten);
 • de economische activiteit ondervindt moeilijkheden ten gevolge van de energiecrisis (aanzienlijke verhoging van energiefacturen en productiekosten) en/of is getroffen door andere structurele of conjuncturele factoren die op die sector wegen (in het bijzonder de gevolgen van de crisis van het Russisch embargo in 2014 op de Europese export van voeding maar ook de groei van de normering inzake te respecteren sociale en milieu-reglementering).

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Deze zelfstandigen kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. Ze verliezen wel de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde VAPZ-premie in 2023.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de vier kwartalen van 2023. Dat betekent dat:

 • de bijdrage van het eerste kwartaal 2023 moet betaald worden vóór 31 maart 2024;
 • de bijdrage van het tweede kwartaal 2023 moet betaald worden vóór 30 juni 2024;
 • de bijdrage van het derde kwartaal 2023 moet betaald worden vóór 30 september 2024;
 • de bijdrage van het vierde kwartaal 2023 moet betaald worden vóór 15 december 2024.

Het uitstel kan niet gevraagd worden als de bijdrage reeds is betaald.

Je moet je aanvraag schriftelijk bij je socialeverzekeringsfonds indienen:

 • vóór 15 maart 2023 (als je uitstel wil voor 2023/1);
 • vóór 15 juni 2023 (als je uitstel wil voor 2023/2);
 • vóór 15 september 2023 (als je uitstel wil voor 2023/3);
 • vóór 15 december 2023 (als je uitstel wil voor 2023/4).

Je kan in één aanvraag uitstel vragen voor meerdere kwartalen, op voorwaarde dat je de voorziene termijnen respecteert.

Je aanvraag bevat ten minste de volgende inlichtingen:

 • je naam, voornaam en woonplaats;
 • naam en zetel van je bedrijf;
 • je ondernemingsnummer;
 • een motivering over de moeilijkheden die je ondervindt door de energiecrisis en/of andere structurele en conjuncturele factoren waarmee de fruitteeltsector geconfronteerd wordt (minstens een duidelijke verklaring op eer).

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmatig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Je hebt eveneens de mogelijkheid om vrijstelling van bijdragen te vragen wanneer je een aanvraag tot uitstel van betaling hebt ingediend.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Zelfstandigen in de fruitteeltsector die zware moeilijkheden ondervinden door de energiecrisis en/of andere structurele of conjuncturele factoren die wegen op die sector, kunnen via een vereenvoudigde procedure een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2023 (berekend op de beroepsinkomsten van 2020) als hun geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2023 lager liggen dan de inkomsten van 2020.

Sinds 1 januari 2022 zijn de vaste drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen afgeschaft. Je kan voortaan vrij het bedrag bepalen in functie van je geraamde inkomsten. De vermindering moet worden aangevraagd bij het socialeverzekeringsfonds.

De minimumbijdrage voor de zelfstandigen in hoofdberoep, primostarters en meewerkende echtgenoten blijft behouden. Zij kunnen nooit minder voorlopige sociale bijdragen betalen dan de minimumbijdrage.

Opgelet! Als de werkelijke beroepsinkomsten van het jaar 2023 toch hoger zijn dan het bedrag waarop de verminderde voorlopige bijdragen zijn betaald, dan wordt bij de eindafrekening niet alleen een supplement aangerekend maar ook verhogingen.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in de fruitteeltsector die zware moeilijkheden ondervinden door de energiecrisis en/of andere structurele of conjuncturele factoren die wegen op die sector, kunnen een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de voorlopige bijdragen van de vier kwartalen van 2023.

Voor welke bijdragen kan ik een vrijstelling aanvragen?

Je kan maar een aanvraag tot vrijstelling indienen als je de afrekening van de betrokken bijdragen hebt ontvangen. De aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van het betrokken kwartaal. Wil je een aanvraag doen voor alle kwartalen van 2023, dan is het aan te raden om te wachten tot je de afrekening van de bijdragen van het vierde kwartaal van 2023 hebt ontvangen en dan een globale aanvraag voor alle kwartalen in te dienen. Maar opgelet, je aanvraag moet dan uiterlijk op 31 maart 2024 worden ingediend.

Starters moeten een wachttijd van 4 kwartalen respecteren. Een starter kan dus pas een aanvraag voor die 4 kwartalen indienen nadat hij 4 opeenvolgende kwartalen actief is (tenzij de activiteit eerder werd stopgezet).

Als je een aanvraag tot uitstel van betaling hebt ingediend, dan kan je ook vrijstelling van bijdragen vragen.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd. Bovendien vormt de vrijstelling van een kwartaalbijdrage uit 2023 een belemmering voor de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premie voor het jaar 2023.

Je kunt je aanvraag indienen via je socialeverzekeringsfonds. Je moet in je aanvraag de impact van de energiecrisis en/of andere structurele of conjuncturele factoren die wegen op de fruitteeltsector op je zelfstandige activiteit in die sector aantonen.

Ook voor de bijdrage van het vierde kwartaal van 2022 kan je onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde aanvraag indienen. Deze aanvraag moet je uiterlijk op 31 december 2023 indienen. Aanvragen met betrekking tot andere kwartalen van 2022 kunnen worden ingediend met een klassieke aanvraag tot vrijstelling.

Meer weten?

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)
Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be.

Vrijstelling van bijdragen (DVR)
Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be.
Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.