You are here

Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht voor zelfstandigen getroffen door de overstromingen van half juli 2021

15 oktober 2021

Als je tijdens de maanden oktober, november en december 2021 geconfronteerd wordt met een aanzienlijke daling van je omzetcijfer als gevolg van de overstromingen van midden juli 2021, dan kan je recht hebben op een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij omzetdaling.

De Ministerraad van 1 oktober 2021 heeft het voorontwerp van wet over die maatregel goedgekeurd.

In welke situatie?

Je komt in aanmerking voor de uitkering als je slachtoffer bent van de overstromingen van midden juli 2021 en je in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt, een omzetdaling van minstens 65% kan aantonen, ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019.

Je kan de uitkering enkel aanvragen voor de maanden oktober, november en december 2021.

Bijvoorbeeld: als je een aanvraag indient voor de maand oktober 2021, dan moet er in september 2021 een omzetdaling van minstens 65% zijn ten opzichte van de maand september 2019.

Voor zelfstandigen die nog niet actief waren in de betrokken kalendermaand in 2019 of met abnormaal lage omzetcijfers omwille van overmacht (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of moederschapsrust) in die kalendermaand, kan er rekening worden gehouden met de eerstvolgende volledige kalendermaand.

Op je aanvraagformulier vermeld je de omzetcijfers van de te vergelijken maanden (verklaring op eer). Voeg bij je aanvraag de objectieve bewijsstukken die de omzetdaling staven (bijvoorbeeld een definitief attest van de boekhouder, een dagboek, rekeninguittreksels, …). Je verklaring zal achteraf het voorwerp uitmaken van een controle. Je moet bijgevolg te allen tijde over objectieve elementen beschikken die deze omzetdaling duidelijk aantonen (bijvoorbeeld BTW-aangifte, raming, …).

Je mag voor dezelfde maand geen andere uitkering van het klassieke overbruggingsrecht of van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht in het kader van Corona genieten. Je kan die uitkeringen niet cumuleren.

Je kan geen beroep doen op die maatregel als je je activiteiten definitief hebt stopgezet. Je kan dan enkel beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht.

Voor welke zelfstandigen?

Je moet tijdens de kalendermaand waarvoor je een aanvraag doet als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd zijn in België.

Je moet je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen effectief betaald hebben gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft.

Er is een uitzondering voor startende zelfstandigen. Als je nog maar twaalf voorafgaande kwartalen of minder verzekeringsplichtig bent in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen, volstaat het dat je voor twee kwartalen effectief je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen hebt betaald.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor de volledige uitkering:

 • zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut);
 • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel met het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor een halve uitkering:

 • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro;
 • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 euro en 7.356,08 euro;
 • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen 7.021,29 euro en 14.042,57 euro;
 • actief gepensioneerde zelfstandige die niet in aanmerking komt voor de volledige uitkering en die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan 7.021,29 euro.

De uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht kan ook gevraagd worden door de zelfstandige die al een uitkering in het klassieke overbruggingsrecht heeft genoten voor de maximale duur van 12 of 24 maanden. De duur van de toekenning van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht telt ook niet mee voor de maximumduur van het klassieke overbruggingsrecht.

Welke uitkering?

De uitkering varieert naargelang je al dan niet personen ten laste hebt bij je ziekenfonds, in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de volledige uitkering bedraagt de uitkering:

 • 1.343,87 EUR/maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 1.679,31 EUR/maand indien je wel gezinslast hebt.

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de halve uitkering bedraagt de uitkering:

 • 671,94 EUR/maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 839,65 EUR/maand indien je wel gezinslast hebt.

Je kan de uitkering cumuleren met een ander vervangingsinkomen, tot een maximumbedrag. De som van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen mag per maand niet hoger zijn dan het toepasselijke bedrag van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsecht. Bij overschrijding zal het maandelijkse bedrag van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden.

Sociale bijdragen betalen?

Je blijft je sociale bijdragen verschuldigd, zodat je je socialezekerheidsrechten behoudt. Als je moeilijkheden ondervindt om die bijdragen te betalen, dan kan je beroep doen op de bestaande maatregelen inzake de sociale bijdragen.

Hoe aanvragen?

De tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht moet worden aangevraagd bij je socialeverzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt:

Je moet elke maand opnieuw een aanvraag indienen, met vermelding van de noodzakelijke omzetcijfers.

De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn ingediend.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

decoratieve afbeelding