You are here

Moeilijkheden horecasector: betalingsfaciliteiten

5 december 2018

Zelfstandigen die actief zijn in de horeca en kunnen aantonen dat ze moeilijkheden ondervinden bij de betaling van hun sociale bijdragen, krijgen betalingsfaciliteiten.

De maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten.

 

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Zij kunnen op hun verzoek de betaling van hun voorlopige bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen voor het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 met een jaar uitstellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op uitkeringen.

Dat betekent dat de bijdrage van het vierde kwartaal 2018 moet betaald zijn vóór 15 december 2019 en de bijdrage van het eerste kwartaal 2019 vóór 31 maart 2020.
De maatregel geldt niet voor bijdragen die al betaald zijn.

Om uitstel van betaling te kunnen krijgen voor de voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal van 2018, moeten de betrokken zelfstandigen alleszins ten laatste op 31 december 2018 een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds.
Om uitstel van betaling te kunnen krijgen voor de voorlopige bijdragen van het eerste kwartaal van 2019, moet de aanvraag ten laatste op 20 maart 2019 ingediend worden.

Die aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • naam en zetel van het bedrijf;
  • ondernemingsnummer.

De aanvrager moet met bewijsstukken aantonen dat hij moeilijkheden heeft om zijn sociale bijdragen te betalen.

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

 

Vrijstelling van bijdragen

Er kan voor de betrokken kwartalen een aanvraag voor een vrijstelling van bijdragen worden ingediend. De bedoelde zelfstandigen bevinden zich immers in een moeilijke financiële of economische situatie.

 

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Door de erkenning van "sector in crisis" kunnen de voorlopige sociale bijdragen eenvoudiger verminderd worden.

Moeilijkheden horecasector: betalingsfaciliteiten