You are here

Moeilijkheden door de Afrikaanse varkenspest: betalingsfaciliteiten

18 oktober 2021

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de verdere verspreiding van de Afrikaanse varkenspest binnen de Europese Unie, krijgen betalingsfaciliteiten.
Die maatregelen gelden voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten waarvan

 • ofwel de onderneming behoort tot een NACE-BEL code die begint met
  • (A) 01.46 (fokken van varkens),
  • (C) 10.11 (verwerking en conservering van vlees),
  • (C) 10.13 (vervaardiging van producten van vlees),
  • (G) 46.32 (groothandel in vlees en vleesproducten),
  • (G) 47.22 (detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels);
 • ofwel de economische activiteit direct getroffen is door de gevolgen die de crisis van de Afrikaanse varkenspest heeft, zowel in als rondom een besmette zone (bijvoorbeeld: bosbouwers, uitbaters in de toeristische sector, uitbaters van een horecazaak, …).

Zij moeten aantonen dat zij moeilijkheden ondervinden door de Afrikaanse varkenspest.

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Elke zelfstandige in hoofdberoep en meewerkende echtgenoot die moeilijkheden ondervindt door de gevolgen van de Afrikaanse varkenspest, kan een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn socialeverzekeringsfonds om de betaling van zijn sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt enkel voor de voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal van 2021 en van het eerste kwartaal van 2022 (maar niet voor regularisaties van voorafgaande periodes). Die bijdragen mogen nog niet zijn betaald.

Dat betekent dat de voorlopige bijdrage van het vierde kwartaal 2021 moet betaald worden vóór 15 december 2022. De voorlopige bijdragen van het eerste kwartaal 2022 moeten betaald worden vóór 31 maart 2023.

De aanvraag voor het vierde kwartaal 2021 moet bij het socialeverzekeringsfonds ingediend worden vóór 15 december 2021. De aanvraag voor het eerste kwartaal 2022 moet ingediend worden vóór 15 maart 2022.

Als je één aanvraag wil indienen voor beide kwartalen samen, dan moet die aanvraag ingediend worden vóór 15 december 2021.

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
 • naam en zetel van zijn bedrijf;
 • ondernemingsnummer;
 • een motivering over de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt door de Afrikaanse varkenspest (minstens een duidelijke verklaring op eer).

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

De zelfstandige heeft eveneens de mogelijkheid om vrijstelling van bijdragen te vragen wanneer er een aanvraag tot uitstel van betaling ingediend werd.

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

Je aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

Je kan maar een aanvraag tot vrijstelling indienen als je de afrekening van de betrokken bijdragen hebt ontvangen. Wil je een aanvraag doen voor beide kwartalen, dan is het aan te raden om te wachten tot je de afrekening van de bijdragen van het eerste kwartaal van 2022 hebt ontvangen en dan een globale aanvraag voor die beide kwartalen in te dienen. Maar opgelet, je aanvraag moet in dat geval ingediend worden vóór 31 december 2022.

Als je een aanvraag tot uitstel van betaling hebt ingediend, dan kan je ook vrijstelling van bijdragen vragen.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Je kunt je aanvraag rechtstreeks via je socialeverzekeringsfonds of online indienen. Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je socialeverzekeringsfonds.

Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen (berekend op de beroepsinkomsten van het derde jaar dat voorafgaat) als hun geraamde beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

De voorlopige sociale bijdragen in 2021 kunnen verlaagd worden tot maximaal:

 • 719,68 EUR (exclusief beheerskosten) voor een zelfstandige in hoofdberoep;
 • 0 EUR voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 1.553,58 EUR;
 • 0 EUR voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 3.107,17 EUR.

Opgelet! Als de werkelijk beroepsinkomsten toch hoger zijn dan het bedrag waarop de verminderde voorlopige bijdragen zijn betaald, dan wordt bij de eindafrekening niet alleen een supplement aangerekend maar ook verhogingen.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.