You are here

Moeilijkheden door de aanhoudende droogte: betalingsfaciliteiten

24 augustus 2018

Zelfstandigen die door de aanhoudende droogte moeilijkheden ondervinden, krijgen betalingsfaciliteiten.

De maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die actief zijn in de landbouwsector en die schade geleden hebben door de aanhoudende droogte.

 

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Zij kunnen op hun verzoek de betaling van hun voorlopige bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen met een jaar uitstellen voor het 3de en 4de kwartaal 2018 en voor het 1ste kwartaal 2019, zonder dat daarvoor verhogingen aangerekend zullen worden en zonder invloed op uitkeringen.

Dat betekent dat de bijdrage van het 3de kwartaal 2018 moet betaald zijn vóór 30 september 2019, de bijdrage van het 4de kwartaal 2018 vóór 15 december 2019 en de bijdrage van het 1ste kwartaal 2019 vóór 31 maart 2020.

De betrokken zelfstandigen moeten alleszins vóór 30 september 2018 een schriftelijke aanvraag ingediend hebben bij hun socialeverzekeringsfonds.

Die aanvraag moet minstens de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van de betrokkene;
  • naam en zetel van het bedrijf;
  • ondernemingsnummer.

De aanvrager moet met bewijsstukken aantonen dat zijn activiteit schade ondervonden heeft door de aanhoudende droogte (omzetverlies, een rendementsdaling bij de oogst, een verhoging van de aankoopprijzen voor dierenvoeder, …).

Opgelet! Als de betrokken bijdragen niet volledig betaald zijn binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen teruggevorderd worden.

 

Aanvragen voor vrijstelling van bijdragen

De aanvragen voor een vrijstelling van bijdragen worden gegroepeerd, met het oog op een versnelde en eenvormige behandeling door de Commissie voor vrijstelling van bijdragen.

 

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Door de erkenning van "sector in crisis" kunnen de voorlopige sociale bijdragen eenvoudiger verminderd worden.

Afbeelding Betalingsfaciliteiten landbouwsector aanhoudende droogte